Załącznik do zarządzenia dyrektora

PSPS nr 10/2019/2020 z dnia 22 maja 2020r.

PROCEDURY ORGANIZACYJNE OBOWIĄZUJĄCE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 52

W SZCZECINIE OD DNIA 25.05.2020 r.

 

1. Zajęcia dla klas I-III są  prowadzone od 25 maja 2020 r.  w uzgodnieniu z organem prowadzący, mają  charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy  od decyzji rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

2. Przy organizacji  zajęć uwzględniono  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Od 1 czerwca 2020 r. na wniosek  rodziców/prawnych opiekunów – uczniowie klas IV – VIII  mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami na terenie szkoły.

5.Procedury obowiązują do  odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły.

 

5. Niniejsze procedury organizacyjne zawierają:

A. Warunki sanitarne - zapobiegające zakażeniom wirusem  SARS-CoV-2 r.

B. Organizacja pracy PSPS nr 52 w Szczecinie

C. Organizacja zajęć

D. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

E . Gastronomia

F . Procedura postępowania dla nauczycieli

 

G. Procedura postępowania dla rodziców

 

H. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

I. Procedura postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają z konsultacji dla uczniów klas IV- VIII

J. Procedura konsultacji dla nauczycieli

K. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia klas IV-VIII, który  korzysta          z konsultacji na terenie szkoły.

 

 

A. Warunki sanitarne - zapobiegające zakażeniom wirusem  SARS-CoV-2 r.

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2. Wszyscy pracownicy PSPS nr 52 świadczący pracę w szkole  otrzymują środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy - w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania.

3. Instrukcje, o których mowa w pkt. 2 są również umieszczone na drzwiach budynku oraz w salach, w których prowadzone są zajęcia.

4. Zasady higieny :

a ) higiena rąk (mycie i dezynfekcja);

b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce);

c) stosowanie środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, przyłbic, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

- przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą;

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem;

- po usunięciu środków ochrony osobistej;

d)  na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk;

e) zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu         i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji;

f) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci  o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych;

g) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci  używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

h) zapewnienie odpowiedniej liczby  zamykanych  koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej;

i) wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach;

j) zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć;

k) korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych w sytuacji, kiedy jest to możliwe ze względu na indywidualne potrzeby ucznia;

l) regularne wietrzenie pomieszczeń przed i po każdych zajęciach;

ł) regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, w szczególności:

- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi

wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, pomocy dydaktycznych;

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur        i myszek, włączników świateł.

5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika

zajęć należy niezwłoczne:

- odizolować tę osobę w odrębnym pomieszczeniu;

- zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji

oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

6. Pracownicy PSPS nr 52 zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia

niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni

koronawirusem.

7. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  niezwłocznie:

- zostaje odsunięty  od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny);

- przyjmowanie dzieci zostaje przerwane;

- powiadamia się  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;

- pracownik  oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.;

- ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza

rutynowe sprzątanie  oraz z dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,

- uchwyty).

- stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały

przypadek.

B. Organizacja pracy PSPS nr 52 w Szczecinie:

1. Do szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2. Szkoła czynna jest od godz. 7.00 do 16.30.

3. Zajęcia oraz opieka świetlicy,  odbywają się (w tym zajęcia rewalidacyjne) zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 25 maja 2020 r.

4. W świetlicy przebywają tylko dzieci rodziców pracujących.

5. Rodzice/prawni opiekunowie poinformowani są o tym, że  w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

6.Rodzice/prawni opiekunowie składają pisemne oświadczenie w zakresie zgody na mierzenie dziecku temperatury oraz przestrzegania niniejszych procedur (załącznik nr 1 ).

7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną      o zakażenie.

9. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i  niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

10. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy dezynfekować ręce.

11. Dezynfekcja rąk dzieci dokonywana jest przez ich mycie przed i po każdych zajęciach.

12. W  przypadku  złego samopoczucia ucznia rodzic jest natychmiast powiadamiany telefonicznie w celu odbioru dziecka.

13.Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed głównego wejścia do szkoły.

14. Od 25 maja 2020 r. rodzice/prawni opiekunowie nie mogą korzystać z elektronicznych chipów do otwierania drzwi wejściowych do budynku szkoły.

C. Organizacja zajęć:

1.Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów,  mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz w zajęciach rewalidacyjnych.

2. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się po zajęciach z wychowawczynią klasy.

3. Uczniowie mogą korzystać z płatnych obiadów.

4. W grupie może przebywać do 4 uczniów.

5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są nauczyciele posiadający taki przydział przed rozpoczęciem zdalnego nauczania..

6. Jedna grupa uczniów przebywa w sali  wyznaczonej na stałe.

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z

uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie

potrzeby także w czasie zajęć.

11. W żadnym przypadku uczeń nie może pozostać bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

12. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup lub/i dystansu pomiędzy nimi.

13.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. maskotek.

17. Uczniowie nie korzystają z szatni, pozostawiają swoje ubrania na wieszakach przed wejściem do sali zajęć.

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się  z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.           W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

21. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz winni nosić maseczki.

22.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

23.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

24. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

25.Ogranicza się  przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust            i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

26.Pomiar temperatury ciała odbywa się za pomocą termometru bezdotykowego i dezynfekowanie go po użyciu w danym dniu.

27. Pomiar temperatury ciała ucznia odbywa się codziennie przed wejściem do budynku szkoły oraz w razie stwierdzonej potrzeby ze względu na funkcjonowanie dziecka.

28.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

D. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszcza się  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Na drzwiach głównego wejścia do budynku umieszcza się informacje o sposobie  dezynfekowania rąk, zakładania rękawiczek i mycia rąk  przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują  dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

5. Referent administracyjny monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach          i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

8. Pracownicy szkoły, szczególnie nauczyciele mogą zrezygnować z noszenia maseczek ochronnych lub/i przyłbic

9. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

E . Gastronomia

1.               Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników oraz środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

2.Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są  w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C z funkcją wyparzania.

4. Naczynia i sztućce jednorazowego użytku są umieszczane w workach foliowych i natychmiast usuwane.

5.     Uczniowie spożywają obiad w stołówce szkolnej zgodnie z ustalonymi godzinami tak, aby w stołówce była tylko jedna grupa uczniów.

 

 

F . PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCA

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 52

W SZCZECINIE OD DNIA 25.05.2020 r.

 

1. Szkoła czynna jest od godz. 7.00 do 16.30.

2. Zajęcia oraz opieka świetlicy,  odbywają się (w tym zajęcia rewalidacyjne) zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 25 maja 2020 r.

3. Plan zajęć może ulec zmianie z powodów organizacyjno-kadrowych.

4. W świetlicy przebywają tylko dzieci rodziców pracujących.

5. Nauczyciele otrzymują rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice, o których używaniu decydują sami.

6. Wychowawcy klas rozpoczynają pracę w swoich dotychczasowych salach, do których pracownik szkoły doprowadza uczniów.

7. inne zajęcia, w tym rewalidacyjne, odbywają się w salach wskazanych w planie zajęć.

8. Po każdych zajęciach, przy pomocy sprzątaczki, należy zdezynfekować salę, w tym pomoce dydaktyczne.

9. Należy przestrzegać zasady mycia rąk własnych i dzieci, jak najczęściej, szczególnie po wykonanych zadaniach i przed posiłkami.

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup lub/i dystansu pomiędzy nimi.

13.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. maskotek.

17. Uczniowie nie korzystają z szatni, pozostawiają swoje ubrania na wieszakach przed wejściem do Sali zajęć.

18. Po zajęciach uczniowie są odprowadzani do rodziców przez pracownika szkoły (sprzątaczkę lub pomoc nauczyciela).

19. Rodzice nie maja wstępu do szkoły i nie mogą używać elektronicznych chipów do otwierania drzwi wejściowych do budynku.

20. Nauczyciel odpowiedzialny jest za  dezynfekcję pomocy dydaktycznych i używanych sprzętów (np. długopis, dziennik, magnetofon itp.).

21. W przypadku podejrzenia u ucznia stanu chorobowego należy zmierzyć dziecku temperaturę i natychmiast powiadomić rodziców, którzy powinny odebrać dziecko ze szkoły.

22. W razie potrzeby nauczyciel powinien zmierzyć sobie temperaturę ciała, a w sytuacji podejrzenia zachorowania natychmiast powiadomić telefonicznie sekretarkę lub dyrektora i udać się do pomieszczenia izolacyjnego – dotychczasowej świetlicy.

23. Telefonu można użyć tylko w sytuacji wskazanej w pkt. 22 lub w przypadku powiadomienia rodziców o podejrzeniu stanu chorobowego u ucznia.

 

 

 

G. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCA

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 52

W SZCZECINIE OD DNIA 25.05.2020 r.

 

1. Do szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, których osoby najbliższe są objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

3. Szkoła czynna jest od godz. 7.00 do 16.30.

3. Zajęcia oraz opieka świetlicy,  odbywają się (w tym zajęcia rewalidacyjne) zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 25 maja 2020 r.

4. Plan zajęć może ulec zmianie z powodów organizacyjno-kadrowych.

5. W świetlicy przebywają tylko dzieci rodziców pracujących.

6. Dziecko należy przyprowadzić do szkoły między godz. 7.45, a 8.00.

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły winni  zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz winni nosić maseczki.

8. Przy wejściu do budynku  dziecku mierzona jest temperatura przez pracownika szkoły.

9. Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi  37°C i powyżej 37°C  lub/i występują inne  symptomy choroby (wysypka, kaszel, duszności, katar, objawy podrażnienia i zapalenia spojówek), dziecko nie zostanie przyjęte.

10. Po wejściu do budynku pracownik szkoły udaje się z dzieckiem do toalety w celu umycia rąk dziecka, a dopiero potem zaprowadza je na zajęcia.

11. Jeśli nauczyciel będzie podejrzewał stan chorobowy ucznia  – dziecko może mieć ponownie mierzoną temperaturę.

12. W sytuacji potwierdzenia podejrzenia o stan chorobowy dziecka nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów, których obowiązkiem jest jak najszybszy odbiór dziecka ze szkoły.

13. Zajęcia z wychowawcą odbywają się w dotychczasowych salach, zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się w gabinetach specjalistycznych.

14. Śniadania dzieci spożywają w sali zajęć.

15. Obiady spożywają dzieci w stołówce, każda grupa osobno.

16. Dziecko należy odebrać ze szkoły do 10 minut po zakończeniu zajęć.

17. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mierzenie dziecku temperatury oraz oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami.

 

 

H. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,

które uczęszcza

do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie

1.     Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2.     Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z pracownikami PSPS nr 52, jak również ich rodzinami.

3.     Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka........................................................................ dowożeniem go do szkoły, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

4.     Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną lub izolacją, a każdy z domowników jest zdrowy.

5.     W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę lub izolację.

6.     Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka, przy przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

7.     Zostałam/zostałem poinformowana/y, że przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury ciała 37°C i powyżej 37°C lub/i innych symptomów choroby (wysypka, kaszel, duszności, katar, objawy podrażnienia i zapalenia spojówek), dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

8.     Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

9.     Dziecko będę przyprowadzać od godz. 7.45 do 8.00, odbiór nastąpi do 10 minut po zakończeniu zajęć.

10.  Zostałam/em poinformowany/a, że świetlica jest wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.

11.  Zostałam/em poinformowany/a, że zgodnie z procedurami doprowadzam swoje dziecko do drzwi wejściowych szkoły i przekazuję pod opiekę pracownikom szkoły. W przypadku, gdy przyjmowane jest inne dziecko, będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas przyprowadzania dziecka do szkoły konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej.

12.  W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbioru telefonu od opiekunów, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię wychowawczynię lub sekretariat szkoły.

14.  Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi w szkole, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19 , najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie dostępnymi dla Rodziców.

15.  Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19.

16. Do czasu odwołania stanu epidemii nie będę używała/używał elektronicznego chipa do otwierania drzwi wejściowych do budynku szkoły.

                                .                        ………………………………..........…………………………………………

                          Data ..........................................podpis Rodzica / opiekuna prawnego

 

 

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ Z KONSULTACJI  

1. Do szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć dzieci, których osoby najbliższe są objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

3. Udział dziecka w konsultacjach (i korzystanie z biblioteki) dla uczniów klas IV-VIII jest możliwy po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców i ustaleniu terminów.

Uczeń na konsultacje będzie przyjmowany wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu rodzica/opiekuna prawnego i zaakceptowaniu przez niego wszystkich procedur reżimu sanitarnego obowiązującego w  placówce.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, do sekretariatu szkoły telefonicznie: 91 4843560, lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w godzinach 8.00 – 14.00 oraz uzyskać potwierdzenie od pracownika sekretariatu o wpisaniu dziecka na wybrane konsultacje.

Liczba miejsc na jedną godzinę do jednego nauczyciela jest ograniczona.

 

4. Plan konsultacji i korzystania z biblioteki  może ulec zmianie z powodów organizacyjno-kadrowych.

5. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach nie korzystają ze świetlicy i obiadów.

6. Dziecko należy przyprowadzić do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem konsultacji i odebrać do 10 minut po zakończeniu konsultacji.

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły winni  zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów    i ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz winni nosić maseczki.

8. Przy wejściu do budynku  dziecku mierzona jest temperatura przez pracownika szkoły.

9. Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi 37°C i powyżej 37°C  lub/i występują inne  symptomy choroby (wysypka, kaszel, duszności, katar, objawy podrażnienia i zapalenia spojówek), dziecko nie zostanie przyjęte.

10. Po wejściu do budynku pracownik szkoły udaje się z dzieckiem do toalety w celu umycia rąk dziecka, a dopiero potem zaprowadza je na zajęcia.

11. Jeśli nauczyciel będzie podejrzewał stan chorobowy ucznia  – dziecko może mieć ponownie mierzoną temperaturę.

12. W sytuacji potwierdzenia podejrzenia o stan chorobowy dziecka nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów, których obowiązkiem jest jak najszybszy odbiór dziecka ze szkoły.

17. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mierzenie dziecku temperatury oraz oświadczenia  o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami.

 

J . PROCEDURA KONSULTACJI DLA NAUCZYCIELI

 

1. Konsultacje indywidualne dla uczniów klas IV-VIII mogą odbywać się na wniosek     i za zgodą rodziców od dnia 1.06.2020 r. do odwołania.

2. Konsultacje odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem uwzględniającym zajęcia prowadzone przez nauczycieli klas starszych.

3. Plan konsultacji może ulec zmianie z powodów organizacyjno-kadrowych.

4. Zgłoszenia ucznia dokonują rodzice z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub mailowo) w godz. 8.00 – 14.30.

5. Uczeń może korzystać z konsultacji po potwierdzeniu udziału przez sekretarkę szkoły.

6. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach nie korzystają ze świetlicy i obiadów.

7. Nauczyciele otrzymują rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice, o których używaniu decydują sami.

8. Nauczyciel czeka na ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu. Uczeń przyprowadzany jest do sali przez innego pracownika szkoły.

9. Po każdych konsultacjach, przy pomocy sprzątaczki, należy zdezynfekować salę,        w tym pomoce dydaktyczne.

10. Należy przestrzegać zasady mycia rąk własnych i dzieci, jak najczęściej, szczególnie po wykonanych zadaniach.

11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi z uczniem.

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. maskotek.

14. Uczniowie nie korzystają z szatni, pozostawiają swoje ubrania na krześle w sali zajęć.

15. Po zakończeniu konsultacji należy odprowadzić ucznia do drzwi wejściowych i przekazać rodzicom.

16. Rodzice nie mają wstępu do szkoły i nie mogą używać elektronicznych chipów do otwierania drzwi wejściowych do budynku.

17. W przypadku podejrzenia u ucznia stanu chorobowego należy zmierzyć dziecku temperaturę i natychmiast powiadomić rodziców, którzy powinny odebrać dziecko ze szkoły.

18. W razie potrzeby nauczyciel powinien zmierzyć sobie temperaturę ciała, a w sytuacji podejrzenia zachorowania natychmiast powiadomić telefonicznie sekretarkę lub dyrektora i udać się do pomieszczenia izolacyjnego – dotychczasowej świetlicy.

19. Telefonu można użyć tylko w sytuacji wskazanej w pkt. 17 lub w przypadku powiadomienia rodziców o podejrzeniu stanu chorobowego u ucznia.

 

 

 

K. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA KLAS IV-VIII, KTÓRY  KORZYSTA  Z  KONSULTACJI  NA TERENIE SZKOŁY.

1.       Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2.       Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z pracownikami PSPS nr 52, jak również ich rodzinami.

3.       Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną                             z   przyprowadzeniem dziecka………………………………………………………………………………………, dowożeniem go do szkoły, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

4.       Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną lub izolacją, a każdy z domowników jest zdrowy.

5.       W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, nie miało styczności z osobami, które wróciły       z zagranicy lub odbywały kwarantannę lub izolację.

6.       Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka, przy przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

7.       Zostałam/zostałem poinformowana/y, że przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury ciała 37°C i powyżej 37°C lub/i innych symptomów choroby (wysypka, kaszel, duszności, katar, objawy podrażnienia i zapalenia spojówek), dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

8.       Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

9.  Zgłoszenia udziału dziecka w konsultacjach dokonuję  z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem (tel. 914843560 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w godz. 8.00 – 14.30.

10. Dziecko może korzystać  z konsultacji po potwierdzeniu udziału przez sekretarkę szkoły.

11. Dziecko będę przyprowadzać na 10 minut przed rozpoczęciem konsultacji, odbiór nastąpi do 10 minut po zakończeniu konsultacji.

12. Zostałam/em poinformowany/a, że dziecko nie będzie korzystało z obiadów           i świetlicy.

13. Zostałam/em poinformowany/a, że zgodnie z procedurami doprowadzam swoje dziecko do drzwi wejściowych szkoły i przekazuję pod opiekę pracownikom szkoły.        W przypadku, gdy przyjmowane jest inne dziecko, będą oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas przyprowadzania dziecka do szkoły konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej.

14. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbioru telefonu od opiekunów, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię wychowawczynię lub sekretariat szkoły.

16. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi w szkole, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19 , najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie dostępnymi dla Rodziców.

17. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19.

18. Do czasu odwołania stanu epidemii nie będę używała/używał elektronicznego chipa do otwierania drzwi wejściowych do budynku szkoły.

                                .                            ………………………………..........…………………………………………

 

                          Data ..........................................podpis Rodzica / opiekuna prawnego