Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze

W Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 52 obecnie funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wraz ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia prowadzone są na terenie Ośrodka Wsparcia  dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy Placu Jakuba Wujka 6 w Szczecinie . 
Zajęcia obejmują przede wszystkim:

    •  Naukę nawiązywania kontaktów społecznych na miarę potrzeb i możliwości ucznia;

    •  Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem ;

    •  Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, wyrabianie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej;

    •  Rozwijanie zainteresowania najbliższym otoczeniem, wielozmysłowe poznanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zmian i zjawisk, wdrażanie do funkcjonowania w nim;

    •  Naukę celowego działania dostosowanego do możliwości, wieku i zainteresowań ucznia;

    •  Wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

    •  Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i społeczności Ośrodkowej.

Program w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych jest realizowany w formie następujących zajęć:

-Poranny Krąg – stymulacja wielozmysłowa według pór roku;

-zajęcia edukacyjno-muzyczne;

-program komunikacji Knilla;

-metoda Weroniki Sherborn;

-zajęcia plastyczne;

-zajęcia z elementami SI;

-techniki relaksacyjne;

-zajęcia samoobsługowe;

-stymulacja wielozmysłowa z wykorzystaniem różnorodnych pomocy, materiałów naturalnych, darów

 natury oraz elementów z najbliższego otoczenia ;

-aromatoterapia.

 

W oddziale szkolnym dla  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze sprzężeniami, w wieku od lat 7 wzwyż, realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące swym zakresem program szkoły podstawowej.

Podczas codziennych zajęć  uczniowie między innymi:

    •  Poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze;

    •  Nabierają kompetencji społecznych poprzez współpracę w grupie oraz kontakty ze światem zewnętrznym;

    •  Rozwijają umiejętności plastyczne, muzyczne oraz ruchowe;

    •  Rozwijają umiejętności z zakresu samoobsługi;

    •  Poznają alternatywne sposoby komunikowania się ;

    •  Uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym grupy szkolnej i społeczności Ośrodkowej na miarę swoich możliwości.

Nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje różne metody, do najczęściej stosowanych zaliczają się:

-metoda ośrodków pracy;

-metoda praktycznego działania;

-metoda Dobrego Startu;

-metoda z elementami SI;

-metoda ruchu rozwijającego;

-program komunikacji Knilla;

-metoda sensoryczno – motoryczna;

-elementy kinezjologii edukacyjnej;

-zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej.

Do dyspozycji naszych uczniów są kolorowe i funkcjonalne sale, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz indywidualnie dobrany sprzęt specjalistyczny.

Uczniowie poza tym, korzystają z zajęć proponowanych przez pracowników Ośrodka – opieka terapeutyczna, zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne oraz muzykoterapeutyczne.